Nafkah

Oktober 29, 2009 at 11:15 pm (merapu) (, , , )

NAFKAH

Takrif Nafkah

Nafkah daripada segi bahasa adalah mengeluarkan atau menghabiskan. Perkataan nafkah hanya digunakan dengan makna yang baik sahaja. Daripada segi istilah, nafkah adalah semua perkara yang diperlukan oleh manusia. Contohnya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.

 Jenis Nafkah

1. Nafkah manusia kepada dirinya sendiri.

2. Nafkah usul kepada furu’.

3. Nafkah furu’ kepada usul.

4. Nafkah suami kepada isteri.

5. Nafkah-nafkah lain.

  

1. Nafkah Manusia Kepada Dirinya Sendiri.

Nafkah kepada diri sendiri merupakan nafkah yang paling rendah, jika mampu. Ia hendaklah didahulukan daripada nafkah-nafkah yang lain. Nafkah kepada diri sendiri meliputi semua perkara yang diperlukan oleh seseorang manusia seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya. Nafkah yang diwajibkan terhadap diri sendiri hendaklah diambil daripada hartanya sendiri, selagi dia memiliki harta yang boleh digunakan sebagai nafkah.

 

2. Nafkah Usul (ayah, datuk) Kepada Furu’ (anak cucu).

Usul wajib memberi nafkah kepada furu’nya. Oleh itu, bapa bertanggungjawab memberikan semua jenis nafkah yang diperlukan kepada anak-anaknya sama ada lelaki atau perempuan. Jika mereka tidak mempunyai bapa, maka datuk (ayah kepada bapa) wajib mengambil tanggungjawab ini. Begitulah seterusnya berdasarkan hubungan usul yang terdekat dengan furu’.

Dalil: 

Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (at-Talaq: 6)

Syarat Usul Wajib Memberikan Nafkah Kepada Furu’.

1. Mereka mempunyai makanan yang melebihi keperluan diri dan isteri untuk tempoh sehari semalam.

2. Furu’ hendaklah dikalangan orang fakir dan termasuk dalam salah satu syarat berikut:-

a. Masih kecil (kanak-kanak).

b. Sakit yang berpanjangan (tidak mampu bekerja).

c. Gila.

Dimaksudkan dengan fakir di sini ialah tidak mampu bekerja. Jika anak itu telah baligh dan mampu bekerja, bapa tidak wajib memberi nafkah walaupun anaknya tidak bekerja. Jika anak itu tidak bekerja kerana sibuk mencari ilmu;

Jika ilmu itu adalah ilmu yang bersangkutan dengan kewajipan dirinya seperti ilmu akidah dan ibadah, ia dikira tidak mampu bekerja dan bapa wajib memberikan nafkah kepadanya. Jika ilmu yang dipelajarinya itu adalah ilmu fardu kifayah seperti ilmu perubatan dan sebagainya, dan dia tidak bekerja sedangkan dia mampu bekerja, maka bapa mempunyai pilihan sama ada membenarkan anak itu terus belajar dan dia memberikan nafkahnya, atau tidak memberikannya nafkah menyebabkan anak itu terpaksa bekerja.

Kadar Nafkah.

Nafkah tidak mempunyai kadar tertentu. Ia hanya ditentukan berdasarkan konsep cukup pada kebiasaan dan kemampuan pemberi nafkah. Firman Allah: 

Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan siapa yang disempitkan rezekinya maka hendaklah memberikan nafkah daripada apa yang diberikan Allah kepadanya (sekadar yang mampu), Allah tidak memberati seseorang melainkan (sekadar kemampuan) yang diberikan Allah kepadanya. (Orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa) Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan.” (at-Talaq: 7)

Apabila Nafkah Tidak Diberikan pada Waktunya, Adakah Ia Dianggap Hutang?

Nafkah kepada furu’ tidak menjadi hutang apabila tidak diberikan pada waktunya. Tetapi jika berlaku perselisihan, qadi perlu masuk campur untuk menyelesaikanya. Qadi hendaklah menetapkan nafkah tertentu yang yang mesti diberikan oleh usul, atau memberi keizinan kepada furu’ berhutang dengan kadar tertentu yang diperlukannya menggunakan nama usulnya (maksudnya, usul akan menanggung hutang tersebut). Oleh itu, nafkah itu akan menjadikan usul berhutang jika tidak ditunaikan pada waktunya. Nafkah tersebut tidak akan gugur dengan luputnya masa kerana ia telah menjadi hak milik furu’ disebabkan hukuman yang telah dijatuhkan oleh qadi.

 

 3. Nafkah Furu’ Kepada Usul.

Furu’ juga wajib memberi nafkah kepada usul iaitu bapa, ibu, datuk, nenek, dan ke atas. Dalil:

Dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan baik.” (Luqman: 15)

Syarat Wajib Nafkah Furu’ Kepada Usul.

1. Furu’ mempunyai lebihan nafkah untuk keperluan asasi diri dan isterinya untuk tempoh sehari semalam. Jika lebihan hanya cukup untuk seorang, maka ibu hendaklah didahulukan.

2. Usul hendaklah dikalangan orang fakir, iaitu dia tidak mempunyai pekerjaan yang boleh memenuhi keperluan asasinya, sama ada dia mampu bekerja atau tidak.

3. Ibu tidak mendapat nafkah secukupnya daripada suami sama ada dari segi realiti atau hukum. Anak wajib memberi nafkah kepada ibunya dalam dua keadaan ini:-

a. Bapa tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya (ibu kepada anak tadi).

b. Bapa telah meninggal dunia dan ibunya tidak mempunyai suami (tidak berkahwin lagi). Jika ibu telah berkahwin lain, maka anak tidak lagi wajib memberi nafkah kepadanya.

Kewajipan Nafkah Tidak Terjejas Disebabkan Perbezaan Agama.

Kewajipan memberi nafkah usul kepada furu’, atau sebaliknya tidak terjejas dengan wujudnya perbezaan agama. Walau bagaimanapun, orang murtad tidak termasuk dalam hukum ini. Nafkah tidak diberikan kepadanya.

Kadar Nafkah Furu’ Kepada Usul.

Kadar nafkah furu’ kepada usul juga tidak ditentukan. Ia terserah kepada kebiasaan yang berlaku. Ia juga tidak menjadi hutang jika tidak diberikan pada waktunya, kecuali jika berlaku perselisihan; qadi masuk campur dan menentukan kadar nafkah yang wajib dibayar. Maka jika tidak ditunaikan, dikira hutang.

Siapakah Yang Sepatutnya Memberikan Nafkah?

Jika usul adalah orang yang fakir, dan mereka mempunyai furu’ yang hampir sama dengan mereka (dari segi hubungan kerabat), kesemua furu’ mesti memberikan nafkah kepada kepada usul mereka. Perempuan perlu mengeluarkan separuh daripada behagian nafkah yang dikeluarkan oleh lelaki, sama seperti masalah harta pusaka. Jika bilangan usul, furu’ atau orang lain yang memerlukan nafkah adalah ramai, sedangkan lebihan keperluannya tidak mencukupi, keutamaannya adalah seperti berikut:-

 Selepas memenuhi keperluan dirinya, nafkah hendaklah diberikan kepada:-

a. Isterinya kerana nafkah kepada isterinya adalah pasti, dan tidak luput dengan berlalunya masa.

b. Anaknya yang masih kecil dan anaknya yang telah dewasa tetapi gila.

c. Ibunya kerana beliau tidak mampu bekerja.

d. Bapa.

e. Anak yang sudah besar, tetapi fakir.

f. Datuk dan ke atas.

 suami wajib memberi nafkah kepada isteri

4. Nafkah Suami Kepada Isterinya.

Ijma’ Ulama mengatakan bahawa suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya dengan syarat-syarat yang tertentu. Dalil: 

Kaum lelaki itu adalah pimpinan dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang perempuan, dan juga kerana orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian daripada harta mereka.” (an-Nisa’: 34)

Rahsia Diwajibkan Suami Memberikan Nafkah Kepada Isteri.

Demi menjadikan setiap pasangan sebagai asas kepada kebahagiaan antara satu sama lain, demi menjadikan rumah tangga sentiasa tenteram, harmoni dan tenang, demi menjadikan wanita sentiasa dipandang mulia dan sentiasa diperlukan oleh lelaki, demi untuk tidak memalukan lelaki apabila hanya berperanan sebagai penunggu ataupun penipu,…demi untuk mencapai semua itu, mancari dan memberi nafkah kepada keluarga adalah kewajipan suami dan bukannya isteri.

Syarat Suami Wajib Memberikan Nafkah Kepada Isteri.

1. Isteri menyerahkan dirinya kepada suami dengan tidak menolak untuk melakukan istimta’. Jika isteri menolak, suami tidak wajib memberikan nafkah. Jika suami ingin melakukan istimta’ dalam bentuk yang diharamkan, keengganan isteri tidak menggugurkan kewajipan suami memberi nafkah.

2. Isteri perlu mengikut suaminya tinggal di tempat atau di rumah pilihan suaminya jika tidak memudhoratkan dan sesuai dari segi syara’. Jika isteri enggan, suami tidak wajib memberikan nafkah kerana isterinya telah nusyuz.

Kadar Nafkah Isteri Dikira Berdasarkan Keadaan Suami.

Allah telah menjadikan faktor yang diambil kira adalah keadaan suami, senang atau susah, bukan bergantung kepada tahap dan kedudukan isteri. Syara’ telah membahagikan kemampuan suami kepada tiga tahap iaitu senang (kaya), sederhana dan fakir. Tahap kemampuan ini ditentukan berdasarkan uruf kebiasaan setempat.

1. Suami yang kaya wajib memberikan nafkah sebagaimana berikut:-

a. Dua cupak (dua kautan penuh tangan) makanan asasi penduduk setempat setiap hari termasuk keperluan yang diperlukannya untuk membuat roti. Suami juga boleh menyediakan roti yang telah siap.

b. Memberikan al-Udm (makanan yang dimakan dengan roti) yang menjadi kebiasaan bagi penduduk negeri tersebut, iaitu makanan kebiasaan orang kaya di tempat itu.

c. Pakaian dari jenis, mutu dan jumlah yang layak (biasa) di pakai bagi isteri orang kaya di kawasan tersebut. Termasuk juga perabot, hamparan, alatan memasak dan seumpamanya.

2. Suami yang sederhana wajib memberikan nafkah:

a. Satu cupak setengah makanan asasi bagi penduduk setempat setiap hari.

b. Memberikan al-Udm (makanan yang dimakan dengan roti) yang menjadi kebiasaan bagi golongan pertengahan di negeri tersebut.

c. Pakaian yang sesuai bagi wanita-wanita yang setaraf dengannya. Begitu juga keperluan rumah yang lain.

3. Suami yang fakir wajib memberikan nafkah:

a. Satu cupak setengah makanan asasi bagi penduduk setempat setiap hari.

b. Al-Udm yang menjadi kebiasaan fakir miskin di negeri tersebut.

c. Pakaian yang layak bagi isteri-isteri yang setaraf dengannya yang tingal di kawasan tersebut.

Sebagai tambahan, perkara yang termasuk dalam nafkah kepada isteri adalah:

a. Rumah yang sesuai dengan kemampuan suami dan boleh didiami oleh isterinya.

b. Semua peralatan yang diperlukan untuk tujuan pembersihan. Begitu juga alat perhiasan jika suami meminta isteri berhias untuknya.

c. Pembantu rumah (khadam) dari kalangan perempuan atau kanak-kanak yang mumayyiz tetapi belum baligh atau mahramnya jika sebelumnya isteri mempunyai khadam.

Kesan Suami Kesempitan untuk Memberikan Nafkah.

 Apabila suami kesempitan untuk memberikan nafkah sehingga ke tahap fakir sepenuhnya, dan tidak mampu memberikan nafkah sekurang-kurangnya tiga hari, isteri boleh meminta fasakh nikah.

 

5. Nafkah-nafkah Lain.

1. Nafkah Kepada Binatang

a. Binatang yang boleh dimakan. Tuannya boleh memilih sama ada memberikannya makanan dan minuman untuk terus hidup, atau menyembelihnya untuk dimakan, menjualnya, atau menghadiahkannya kepada orang lain. Jika dia tidak menyembelih dan tidak jual atau menghadiahkan kepada orang lain, dia hendaklah dipaksa supaya memberi makanan dan minuman kepada binatang peliharaannya dengan kadar yang mencukupi. Jika tidak, dia hendaklah dipaksa untuk menjualnya. Jika berdegil, binatang peliharaannya hendaklah dirampas dan dijual.

b. Binatang peliharaan yang tidak boleh dimakan. Pemiliknya hendaklah menjaga dan memberikan nafkah (makanan dan minuman) kepada binatang peliharaannya.

c. Binatang yang tidak dipelihara dan tidak boleh dimakan. Orang ramai tidak perlu memberi makanan dan minuman kepada binatang ini.

2. Nafkah Kepada Pokok dan Tanaman.

Maksud memberi nafkah kepada pokok dan tanaman adalah menyiram dan menjaganya.

 

Wallahu A’lam.

 

BIBLIOGRAFI

1. Al-Quran al-Karim.

2. Terjemahan al-Quran.

3. Dr.Mustafa al-Khin, Dr Mustofa al-Bugho & Ali asy-Syarbaji, Fiqh al-Manhaji jilid 2, Darul Qalam, Dimasyq, 2003 M/1424 H.

Advertisements

8 Komen

 1. NOR AZLINA said,

  Alhamdulillah…sy sudah dpt input untuk perbentangan agama sy..
  terima kasih kerana menyediakan maklumat-maklumat tersebut….

  • sape said,

   sama-sama. Smg perkongsian ini ada manfaatnya.

 2. zarifhideaki said,

  alhamdulillah dan bersyukur kehadrat ilahi kerana mengurniakan saya dengan bahan yang amat bermakna buat diri dan rakan2 seperjuangan saya untuk membuat perbentangan pada esok hari dan saya berharap Tuan/Puan dapat menyediakan maklumat yang bermakna kepada pelajar2 seperti saya kelak.Terima kasih.

  • sape said,

   alhamdulillah. Yang baik daripada Allah..

 3. aisyahtul said,

  alhamdulillah….. maklumat yang di berikan memudahkan saya dan kawan2 menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah…..
  syukran….

 4. Ayla Delaila said,

  Alhamdulillah sya dpt mnymprnakan tgsan sya bersama-sma rkn sya yg laen… Amiin……

 5. ARY KURNIYAWAN said,

  #jancuk

 6. new games for wii u said,

  If you wish for to improve your familiarity just keep visiting this web site and be updated with the most recent
  news update posted here.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: